תנועת המרי העברי – שודר בקול ישראל 1946

“תנועת המרי העברי” אינה זהה עם ארגון ומוסד כלשהו, כשמה כן היא תנועה המקיפה
את המוני היישוב על כל חוגיו ושדרותיו; תנועה המקפלת בתוכניתה את כל הצורות
והגילויים של התנגדות סבילה ופעילה למדיניות הזדונית של חיסול הציונות. אין “תנועת
המרי” מצטמצמת בפעולות צבאיות בלבד. למרי העברי מצטרף כל מאמץ בשדה העלייה
וההתיישבות, כל מעשה חלוצי-פוליטי, ציבורי, כלכלי, משפטי, תרבותי וכיוצא בהם,
השאלות בקובץ לוקטו ונערכו על ידי אורלי חזקיהו – פברואר 2022
המגביר את מאבקו של העם היהודי לגאולתו ולתקומתו המדינית במולדת. נמצא, שכל גוף
יהודי – מוסד, יישוב, ארגון או יחיד – יכול לשרת במעשיו את המרי העברי.”

הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל, ב’, מעלות, תשמ”ה, עמ’ 270

הפיצו: