פרוטוקול ישיבת המליאה של היודנראט בלובלין

מ־31 במרס 1942 בהתאם לפקודה שנתקבלה מהשלטונות, המנהלים את אקציית הפינוי, נאספו בשעה 14.00 חברי היודנראט: ד”ר אלטן, בקר, בורשטין, צימרמאן, דאווידסון, גולדסובל, האלברשטאט, הוכגמיין, הופנאגל, קאנטור, קרשמאן, קרשנבלום, קלנר, לוי, לווינסון, לרנר, זיגפריד, טננבוים, וייסלפיש. חברי היודנראט הנעדרים: קסטנברג ואדלשטיין (נעצרו אתמול בבית הסוהר) ורכטמאן. כן הוזמנו להיום אנשים שאינם שייכים ליודנראט ואלה הם: ברוט אייזיק, קופפרמינץ דניאל, רוטרובין יוסף, טייקף שולים, טננבוים בולסלאב, ווינר וולף. אחרי בואם של נציגי השלטונות ה”ה ס”ס אוֹבֶּרשטורמפיהרר וורטהוף, ס”ס אוּנטֶרשטורמפיהרר ואלטר, ס”ס אוּנטֶרשטורמפיהרר ד”ר שטורם, ס”ס אונטֶרשארפהירר קניצקי – מסרו ה”ה וורטהוף וד”ר שטורם את ההודעה כדלהלן: הפינוי של האוכלוסייה היהודית יימשך להבא בהבדל זה, שהתעודה הקובעת המתירה להישאר בלובלין תהיה לא חותמת Sipo (משטרת הביטחון) על Arbeitsausweis (תעודת עבודה), אלא J.[uden] Ausweis. אלה אשר יש להם J.-Ausweis, רשאים להישאר בלובלין, כל האחרים יפונו. יש להודיע לאוכלוסייה היהודית, כי כל אלה שיש להם J.-Ausweis, חייבים להשגיח, שבדירותיהם הנמצאות בגיטו, אשר בוקרו ואשר תבוקרנה, לא יסתתרו אנשים בלי J.-Ausweis, אחרת יפונו גם בעלי J.-Ausweis. הואיל ובלובלין יישאר אחוז בלתי ניכר של האוכלוסייה היהודית הקודמת, יצומצם היודנראט מ־24 ל־12 חברים. בתור חברי היודנראט מינו השלטונות: מהרכב היודנראט הקודם: (1) ד”ר אלטן מארק, (2) קרשמאן איזאק, (3) הוכגמיין דוד, (4) הופנאגל ליאון, (5) קלנר יאקוב, (6) לרנר נחמן, (7) ואת פקיד היודנראט וינר וולף; נוסף לאלו מחוץ להרכב הקודם של היודנראט נתמנו באורח ארעי: (8) ברוט אייזיק, (9) קופפרמינץ דניאל, (10) רוטרובין יוסף, (11) טייקף שולים, (12) טננבוים בולסלאב. חברי היודנראט הקודמים, אשר לא נכנסו לתוך היודנראט אשר הורכב היום, יפונו יחד עם משפחותיהם ויצאו היום את לובלין עם המשלוח הראשון. אלה מחברי היודנראט לשעבר, אשר גרים מחוץ לגיטו, יתיסגרנה דירותיהם בחותמת. פנו לדירותיהם להעברתם,  בלווית פקידי ה-Sipo ואחרי אשר יקחו אתם את החפצים החיוניים חברי היודנראט לשעבר אינן בקר וד”ר זיגפריד יקבלו במקום שהותם החדש תפקידים מינהליים של היודנראט וה-JSS כבעלי ניסיון בשטח זה. כאשר חברי היודנראט לשעבר עזבו את האולם, מסר ד”ר שטורם את ההודעה דלהלן: כיושב ראש היודנראט נתמנה ד”ר אלטן. כסגן יושב ראש נתמנה קרשמאן. לנשיאות היודנראט נקראו: אלטן, קרשמאן וקופפרמינץ. חלוקת התפקידים בין חברי היודנראט, תוך אפשרות שיוצעו שינויים צריכה להיות באופן דלהלן: חבר היודנראט קופפרמינץ יטפל בענייני התזונה של הגיטו. חבר היודנראט טננבוים יעסוק בענייני המשטרה, החיטוי, ביעור כינים ניקיון בתים. יש לתת לו את שטוקפיש מי כעוזר. החל מהיום יצורף משרד החיטוי וביעור הכינים ליודנראט ויהווה חלק ממנו. כמפקד המשטרה היהודית בתור מכשיר מבצע מתמנה מנדל גולדפארב. חבר היודנראט ברוט עוסק בענייני עבודה ; חבר היודנראט וינר עוסק בענייני דיור; חבר היודנראט הוכגמיין עוסק בענייני כספים; חבר היודנראט הופנאגל עוסק בענייני עזרה ציבורית; חבר היודנראט רוטרובין עוסק בענייני בריאות ציבורית; חבר היודנראט קלנר עוסק בענייני רישום ואינפורמציה ; חבר היודנראט טייקף עוסק בענייני גביית המסים, יחד עם חבר היודנראט הוכגמיין. ד”ר אלטן רשאי לייצג את היודנראט ולהופיע בפני השלטונות, אך יש לו הזכות להעביר את מידת הסמכות שלו למנהלי אגפים אחרים. חברי היודנראט מחויבים להוציא לפועל את הוראות ראש היודנראט ד”ר אלטן. הצעות נוספות כלשהן בדבר מתן J.-Ausweis לא תילקחנה בחשבון.

הפיצו: