מלחמת העצמאות – בן גוריון

לא ננצח ע”י כוח צבאי בלבד. בימינו אין מלחמה נעשית ע”י צבא בלבד ומלחמתנו אינה קלה מכל שאר המלחמות. להפך, היא קשה מכולן, כי מלחמה זו איננה נגד הכוח הצבאי היהודי,
אלא נגד היישוב כולו ואין להבחין בין חזית לעורף. כל אחד מאתנו, גדול וקטן, איש ואשה, זקן וטף, אם הוא רוצה או אינו רוצה בכך, הוא בחזית. המלחמה הוכרזה נגדנו, כשאין לנו עדיין
מעמד של מדינה ואין לנו ממשלה מוכרת ולא קשה לשים עלינו מצור בים, כשם ששמו מצור ביבשה…לא נעמוד, אם לא נגייס את המשק, את הרוח ואת החוסן המוסרי. גם אנשי צבא,
שאומנותם בכך, הכירו שהכוח המוסרי ערכו כשני שלישים מן הכוח הצבאי”.

(רוזנטל, י’עורכת. דוד בן גוריון, מבחר תעודות, גנזך המדינה, עמ’ 15.)

הפיצו: