מאבק במנדט הבריטי – זאב ז’בוטינסקי

“לא רצינו לחנך את הנוער בכיוון הפעולה הבלתי חוקית, הפעולה המיוסדת על תחבולה וסוד;
כי קווה קיווינו, שיתבסס בינינו ובין אנגליה יחס של אזרח לממשלתו האזרחית. התקווה נכזבה,
ועתה יש בינינו לבין אנגליה יחס של אזרח ארץ כבושה לממשלת העם הכובש; לא ‘מנדט’, כי
אם ‘אוקופציה’. משטר כזה אין לו כל זכות קיום מוסרית, ואין עלינו שום חובה מוסרית כלפי
נושאיו, כלפי ממשלה, השוררת אך ורק הודות לכוח הזרוע, ממשלה הלועגת להבטחותיה
שלה.”

הפיצו: