העברת שאלת ארץ ישראל לאו”ם / מנחם בגין

אזרחי המולדת העברית, חיילי ישראל, נוער עברי, אחיותיי ואחי בציון!
מקץ שנים רבות של מלחמה במחתרת, של רדיפות ועינויים, עינויי גוף ונפש, מתייצבים לפניכם המורדים במלכות הרשע כשברכת הודיה בפיהם ותפילה למרום בליבם… המרד העברי של השנים תש”ד תש”ח 1948-1944 הוכתר בהצלחה, המרד העברי הראשון אחרי התקוממות החשמונאים שנסתיים בניצחון. שלטון השעבוד של בריטניה בארץ מולדתנו הוכה, עורער. פורר וסולק… אנחנו עלינו למחתרת, תחת שלטון דיכוי נכרי כדי להכותו ולסלקו. ואכן הכינו, היטב הכינו, וסילקנוהו, לעולם סילקנוהו.” מתוך נאומו של מנחם בגין, מפקד האצ”ל, שהתפרסם בעיתון המשקיף, ח’ באייר 17.5.1948

הפיצו: