הכלכלה היהודית היא ‘כלכלה שבאוויר’ וחיי היהודי ‘חיי אוויר’

לא לחינם נאמר, שהכלכלה היהודית היא ‘כלכלה שבאוויר’ וחיי היהודי ‘חיי אוויר’ הם. ומשמעותו של ביטוי זה היא, שהעבודה היהודית תלושה מן הקרקע, מן הטבע. …העבודה עצמה שתי צורות לה: עבודת כפיים [גופנית] ועבודת מוח [רוחנית]. עובדה ידועה היא, כי בין ענפי הפרנסה היהודית תופסת העבודה הרוחנית מקום רחב הרבה יותר מאשר אצל שאר עמים…
שואף עמנו בכל כוחותיו לשנות את עבודתו ופרנסתו להיותן פרודוקטיביות [יצרניות] וטבעיות. אולם סביבת הגלות היא צרה מדי ולא נוחה לשינוי מבנה יסודי זה… אין כל ספק שהעבודה היהודית במושבות ישראל החדשות היא עוד יותר פרודוקטיבית [יצרנית] מאשר בארצות הברית של אמריקה”.
(מתוך בורוכוב, ההתפתחות הכלכלית של העם היהודי, 1916 ,עמ’ 2011-206 וגם מתוך בורוכוב, כתבים נבחרים, א, ת”א, תש”ד, עמ’ 207.)

הפיצו: