הוראות נגד היהודים – ליל הבדולח

הנדון: צעדים נגד היהודים הלילה.
בעקבות ההתנקשות בחיי מזכיר השגרירות פון ראט בפריס, יש לצפות במשך הלילה הזה – מן ה- 9 ל- 10 בנובמבר 1938 – להפגנות נגד היהודים בכל רחבי הרייך. לשם טיפול בהתרחשויות אלה ניתנות בזה ההוראות הבאות:
1. על מפקדי תחנות משטרת המדינה או ממלאי מקומם להתקשר מיד טלפונית עם קבלת מברק זה עם ההנהגה הפוליטית האחראית למחוזם – גאולייטונג או קרייסליטונג – לשם קביעת התייעצות בדבר ביצוע ההפגנות, אליה יוזמן גם המפקח או המפקד המוסמך של משטרת הסדר. בהתייעצות זאת יש להודיע להנהגה הפוליטית, כי המשטרה הגרמנית קיבלה מהרייכספיהרר ס”ס וממפקד המשטרה הגרמנית את ההוראות הבאות, שאליהן יש להתאים בצורה יעילה את צעדיהן של ההנהגות הפוליטיות: א. מותר לנקוט רק בצעדים כאלה, שאין בהם כדי לסכן חיים או רכוש גרמניים (כגון: שרפת בתי כנסת רק במקרים בהם אינה קיימת סכנה לסביבה). ב. חנויות ודירות של יהודים מותר רק להרוס ולא לבזוז. המשטרה נצטוותה לפקח על ביצוע הוראה זו ולאסור את הבוזזים. ג. ברבעים מסחריים יש לשים לב במיוחד לכך, שחנויות של לא יהודים תהיינה מוגנת מנזקים בכל מחיר. ד. נתינים זרים – אם הם יהודים – אין להטריד.
2. מתוך הנחה שההנחיות שניתנו תחת סעיף 1. יישמרו, על המשטרה לא למנוע הפגנות המתקיימות, אלא לפקח על קיום ההנחיות.
3. מיד עם קבלתו של מברק זה, יש להחרים, באמצעות המשטרה, את החומר הארכיוני הנמצא בכל בתי הכנסת ומשרדי הקהילות היהודיות, כדי שלא יהרס במהלך ההפגנות. מדובר בחומר בעל ערך היסטורי, לא ברשימות מיסים חדשות וכד’. את החומר הארכיוני יש למסור לרשויות הס”ד המוסמכות.
4. הנהגת צעדים בעלי אופי משטרתי ביטחוני ביחס להפגנות נגד היהודים, היא בסמכות תחנות משטרת הביטחון, כל עוד מפקחי משטרת הביטחון אינם מעבירים את הוראותיהם. לשם ביצוע צעדים משטרתיים ביטחוניים, אפשר לצרף אנשי משטרה פלילית, וכמו כן אנשים השייכים לס”ד מיחידת התגבורת ומן הס”ס הכללי.
5. מיד לאחר שמהלך המאורעות של הלילה הזה יאפשר לשחרר את הפקידים שגויסו לשם כך, יש להפנותם לביצוע מאסרים של יהודים רבים – ובייחוד אמידים – ככל שיכילו חדרי המאסר המחוזות השונים. בראש ובראשונה יש לאסור רק גברים יהודים בריאים, שגילם אינו גבוה מדי. לאחר ביצוע המאסרים, יש להתקשר מיד עם מחנות הריכוז הנוגעים בדבר, בדבר קבלת המהירה של היהודים למחנות אלה. יש לשים לב במיוחד לכך שלא יתעללו ביהודים האסורים על פי הוראה זו.

הפיצו: