האחים גרים

“לאחרונה נוסדה חברה המבקשת לפרוש זרועותיה בכל רחבי גרמניה, ואשר שמה לה למטרה להציל ולאסוף את כל השירים והאגדות ששרדו בקרב בני העם הגרמני הפשוט. מקצה אל קצה מבורכת עדיין מולדתנו בנכס זה אשר הנחילו לנו אבותינו ]…[ בלא חקירה מדוקדקת יותר, לא יהיה אפשר להבין הבנה מעמיקה של המקורות האמיתיים והעתיקים של שירתנו, את ההיסטוריה שלנו ואת שפתנו. כשמטרה זו לנגד עינינו אנו מבקשים עתה לעשות כל מאמץ לגלות את החומר המפורט להלן ולהעלותו בנאמנות על הכתב: 1 .שירי עם וחרוזים ששרים במועדים שונים, בחגים, במטוויות, ברחבות מחול ובעבודות השדה השונות. בראש ובראשונה כאלה שיש בהם תוכן סיפורי, כלומר שיש בהם התרחשות: ככל האפשר עם מילים, עם הלחן ועם הצלילים שלהם. 2 .אגדות בשפה מדוברת ]…[, אגדות מקומיות שיש בהן כדי להבהיר מאפיינים מקומיים כלשהם )כמו הרים, נהרות, ימות, ביצות, טירות חרבות, מגדלים וכל האנדרטאות ומצבות הזיכרון מימי קדם( ]…[ 4 .חגים עממיים, מנהגים, מסורות ומשחקים ]…

[” )וסרמן, ה’, ]1989 ,]אירופה ערש הלאומיות, מעשיות האחים גרים, רמת אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ’ )15-14

הפיצו: