גורמים לצמיחת התנועות הלאומיות

בתקופה זו ]המאה ה-19 ]נודעה חשיבות רבה לבשורה החדשה, בשורת חופש ושוויון ]…[ דבר זה שהאמריקאים קנוהו במהפכה, הרי גם בני אירופה יכולים לזכות בו ]…[ בתוך פחות ממאה וחמישים שנה גדל מספר תושבי אירופה בשלוש מאות וחמישים מיליון ומעלה ]…[ הערים התרחבו וגדלו ]…[ שיטות התחבורה החדשות צמצמו את המרחקים, שיטות התעמולה החדשות עיצבו את דעת הציבור ]…[ ]בתוך פחות מחמישים שנה[ בכל מקום ישתנו פני החברה עקב שלטון המכונה וההון, ובכל מקום תצטרך הממשלה לדאוג לסוג תושבים חדש, שכסף אין לו והוא עקור משורשיו היציבים שהיו לו לפנים, תלוש מן האמונות הישנות של חיי שדה וכפר ושרוי בלי ערכים ובלי מסורת. )מעובד על פי הא”ל פישר, דברי ימי אירופה, ספר חמישי, מוסד ביאליק, תשכ”ב, עמ’ 9 ,11)
הפיצו: